ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองจาก  สมศ.จำแนกตามระดับคุณภาพ

 
 

   

มาตรฐาน

ผลการประเมินคุณภาพระดับ

ด้านผู้เรียน ระดับปฐมวัย

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
มาตรฐานที่ 1

ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์(1)

     

 /

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี (7)      

 /

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรีและกีฬา (8)      

 /

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ     มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ (4)      

 /

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร(5)      

 /

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง(6)      

 /

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต(3)      

 /

 

 ด้านครู

       
มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและ มีครูเพียงพอ (9)      

/

 

มาตรฐานที่ 9

ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (10)

     

/

 

ด้านผู้บริหาร        
  มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ (11)      

/

 

  มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา  (12, 13)      

/

 

  มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (14, 15, 16)      

/

 

  มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้  (14)    

/

 

 
 มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  (17, 18, 14.7)    

/

 

 

 

 

มาตรฐาน

ผลการประเมินคุณภาพระดับ

ด้านผู้เรียน ระดับประถมศึกษา / ระดับมัธยมศึกษา

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

 มาตรฐานที่ 1

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  (1,2)       /

 มาตรฐานที่ 2

ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี (7)      

/

 

  มาตรฐานที่ 3

ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรีและกีฬา (8)      

/

 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  (4)      

/

 

 มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร (5)      

/

 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (6)      

/

 

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (6)      

/

 

ด้านครู          
มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและ มีครูเพียงพอ (9)        
มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (10)     /  
ด้านผู้บริหาร          
มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ (11)      

/

 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา  (12, 13)      

/

 

  มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (14, 15, 16)       /
 มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้  (14)      

/

 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  (17, 18, 14.7)      

/

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง
รายการข้อเสนอแนะ (เขียนเป็นประเด็นสั้นๆ)

หมายเหตุ

      1.สถานศึกษาควรพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดการอบรม

ประชุมปฏิบัติการ ประชุมสัมมนา  ศึกษาดูงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

       2.ครูควรจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายวิธีการ เน้นทักษะกระบวนการ ทักษะการศึกษาหารความรู้ด้วยตนเอง

เน้นการปฏิบัติจริง มีการใช่สื่อและแบบฝึกที่มีคุณภาพ วัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงอิงพัฒนาการของ

ผู้เรียน นำผลการประเมินมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

 

 

การนำผลการประเมินไปใช้  

รายการโครงการที่เกิดจากนำผลการประเมินไปใช้

หมายเหตุ

1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

2. พัฒนาครูและนักเรียน

3. ยกระดับการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพนักเรียนรายบุคคลและในภาพรวม

4. ยกระดับการศึกษาในชุมชนให้สูงขึ้น  โดยเน้นส่งเสริมให้นักเรียนเรียนต่อในระดับสูงขึ้น