ผลสำเร็จที่เป็นจุดเด่นของสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (อุดม สอางค์  อุ่นสุวรรณ)  ได้จัดการศึกษาของโรงเรียนจนเกิดผลดีแก่โรงเรียนมาโดยตลอด  ผลสำเร็จที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียนได้แก่

รายการ 

หมายเหตุ

1.  สรุปผลการประเมินตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสมุทรสาคร  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย    ร้อยละ  84.19

 

2.  โครงการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

 

3.  นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

 

4.  นักเรียนแข่งขันวิชาการในระดับจังหวัด     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร          -   วิชาสุขศึกษา                                   ได้รางวัล                 ระดับเหรียญเงิน   

          -    แต่งบทร้อยกรอง                           ได้รางวัล                 ระดับเหรียญทอง         

          -   การขับเสภา                                    ได้รางวัล                 ระดับเหรียญทอง

          -   ขับร้องเพลงไทยสากลชาย              ได้รางวัล                ระดับเหรียญทอง

          -   ขับร้องเพลงไทยสากลหญิง            ได้รางวัล                ระดับเหรียญทอง 

          -    ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย           ได้รางวัล                ระดับเหรียญทอง 

          -   ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง          ได้รางวัล                ระดับเหรียญทอง 

          -    เดี่ยวขลุ่ย                                       ได้รางวัล                ระดับเหรียญทอง

5. นักเรียนเข้าแข่งขันงานหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค   จังหวัดลพบุรี

        -   ขับร้องเพลงลูกกรุงชาย                    ได้รับรางวัล          ระดับเหรียญทอง

        -   เดี่ยวขลุ่ย                                          ได้รับรางวัล          ระดับเหรียญทองแดง

 

6. การประกวดเรียงความสถานศึกษา  ดี    ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร   รับเกียรติบัตรพร้อมโล่และเงินรางวัล   5,000  บาท 

 

7.  นักเรียนสอบธรรมสนามหลวง ได้นักธรรมเอก  12  คน   นักธรรมโท  27 คน   และนักธรรมตรี 1 คน

 

8.  ครูตั้งใจสอนนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ  มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรักและเอาใจใส่นักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี  ช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ

 

9.  การแข่งขันกรีฑาจังหวัด   พุ่งแหลนชายได้รางวัลเหรียญเงิน    กระโดดไกลชายได้รางวัลเหรียญเงิน

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียน  คือ ควรเพิ่มครูและบุคลากรให้เพียงพอ  พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนการสอน  มีวัสดุอุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพียงพอต่อนักเรียน  พัฒนาอาคารสถานที่ให้แข็งแรง  เพียงพอ  สวยงาม  ปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น  บรรยากาศดี  สรุปได้ดังนี้

รายการ 

หมายเหตุ

1.  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือด้านคอมพิวเตอร์

 

2.   เฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณโรงเรียน

 

3.  ควรได้รับการจัดสรรครูให้ครบและสอนตรงตามวิชา ตรงตามความถนัด

 

4.  ควรมีการพัฒนาให้นักเรียนมีอาชีพเสริมและมีรายได้ระหว่างเรียน

 

5.  การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยเหลือด้านการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

          โอกาส/ อุปสรรค

โอกาส

อุปสรรค

ด้านสังคมและวัฒนธรรม

- ได้รับความช่วยเหลือจากวัดปทุมทองรัตนาราม ชุมชน และทางราชการ

-  วัดเป็นแหล่งพัฒนาคนในชุมชนและให้การยอมรับและวัดให้ความสนับสนุนโรงเรียน

ด้านสังคมและวัฒนธรรม

- สังคมรอบโรงเรียนเป็นหมู่บ้าน ควรได้รับการส่งเสริมให้รักและหวงแหนในวัฒนธรรม

- วัฒนธรรมตะวันตกได้มีส่วนทำให้วัฒนธรรมดั้งเดิมหมดไป

ด้านเศรษฐกิจ

- อยู่ท่ามกลางแหล่งเกษตรกรรมได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็น

อย่างดีและได้รับงบประมาณจากทางราชการและผู้มีจิตสาธารณะ

ด้านเศรษฐกิจ

- นักเรียนขาดแคลน ยากจนมาก  ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้าง

ทำงานในสวน รายได้น้อยไม่เพียงพอกับรายจ่าย

ด้านเทคโนโลยี

- มีเทคโนโลยีใช้ในโรงเรียนมีโอกาสพัฒนาให้สูงขึ้น

ด้านเทคโนโลยี

- ขาดงบประมาณสนับสนุนด้านเทคโนโลยี

ด้านกฎหมายและการเมือง

- ได้รับความร่วมมือจากทางราชการ หน่วยงานและ

สภอ.บ้านแพ้ว ให้มีความรู้แก่นักเรียนและชุมชน

ด้านกฎหมายและการเมือง

- ต้องให้ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

          ความต้องการการช่วยเหลือ  :::  ความต้องการความช่วยเหลือของโรงเรียน  ขณะนี้โรงเรียนกำลังพัฒนาในด้านต่างๆ

รายการ 

หมายเหตุ

1.  ต้องการงบประมาณรายหัวเพิ่มขึ้น

 

2.   ต้องการงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 

 

3.  ต้องการงบประมาณพัฒนานักเรียนให้มีอาชีพ

 

4.  จัดสรรครูให้ครบทุกวิชาเอก

 

5.  ต้องการอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร

 

 

 

           แนวทางการพัฒนาในอนาคต  ::  จากผลการดำเนินงานทั้งหมด  ระบุข้อค้นพบที่จะต้องพัฒนาต่อไป

รายการ 

หมายเหตุ

1.  ยกระดับการศึกษาของชุมชนให้สูงขึ้น

 

2.  โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนในระดับแนวหน้าและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 

3.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ยกระดับคุณภาพของนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้สูงสุด

 

4.  นักเรียนมีสื่อการเรียนที่ทันสมัยและแหล่งสืบค้นข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ

 

5.  ครูได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพและมีครูเฉพาะทางอย่างเพียงพอ

 

6.  บริเวณโรงเรียนควรมีการป้องกันด้านความปลอดภัย